Naam instelling

Stichting Institute of Associations (IoA)

Bochtakker 33
5056LG Berkel-Enschot
www.instituteofassociations.com

KVK 18074545
RSIN 816819725

IoA_logo-right

Doelstellingen statuten

 1. De stichting heeft ten doel: nieuw geschreven of geïmproviseerde muziek, tekst, poëzie en theaterproducties (waarbij originaliteit voorop staat) onder de aandacht brengen; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van concerten en voorstellingen op projectbasis en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

 • Voorzitter: Nicoline Soeter
 • Penningmeestersecretaris: Elizabeth Bisschops – van Leeuwen
 • N.B. In 2023 treedt de huidige penningmeestersecreataris af en worden twee nieuwe bestuursleden geworven.


  De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Werving, besteding en beheer vermogen

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door subsidies en donaties, schenkingen, erfstellingen of legaten en alle andere verkrijgingen en baten. De ontvangen gelden worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstellingen van stichting IoA. Er wordt niet meer vermogen aangehouden dan nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelen. De kosten van werving van gelden en de beheerskosten staan in redelijke verhouding tot de besteding ten behoeve van de doelen. Stichting IoA voert een deugdelijke administratie. Uit deze administratie zal blijken welke gelden zijn ontvangen, welke gelden zijn aangewend ter werving van gelden, welke kosten zijn aangewend als beheerskosten en welke overige kosten door de stichting zijn gemaakt. De jaarstukken worden ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd. Na goedkeuring worden de jaarstukken op de website geplaatst.

Culturele codes

IoA onderschrijft de Governance Code Cultuur, Code Diversiteit & Inclusie en Fair Practice Code.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

0
  0
  Je bestelling
  Je hebt nog niets besteldTerug naar winkel